Avartti-säätiö toteuttaa The International Award for Young People –ohjelmaa, joka Suomessa tunnetaan nimellä Avartti.

Haemme Avartti-säätiöön

OHJELMAKOORDINAATTORIA

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.10.2020 alkaen tai myöhemmin sopimuksen mukaan.

Ohjelmakoordinaattorin tehtävänä on säätiön strategian mukainen toiminta ja sen edistäminen. Työnkuvaan kuuluu erityisesti Avartti-ohjelmaan liittyvä kehittäminen, levittäminen, koordinointi ja koulutus valtakunnallisella tasolla, paikallisten toimijoiden kontaktointi, tapahtumien järjestäminen, erillishankkeiden toteutus ja raportointi.

Tehtävän edellyttämä koulutus ja osaaminen:

Tehtävän kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää työkokemusta ja verkostojen tuntemusta nuoriso- ja kasvatusalalta, hyviä vuorovaikutus- ja kouluttajan taitoja, vahvaa hanketyön osaamista, talous-, viestintä- ja digiosaamista sekä valmiutta itsenäiseen ja tiimityöskentelyyn. Tehtävässä tarvitaan suomen, ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Avartti-ohjelman tunteminen ja siinä toimiminen sekä kokemus kansainvälisestä nuorisokasvatustyöstä katsotaan eduksi.

Avartti-säätiön asiamies ja ohjelmakoordinaattori muodostavat työtiimin. Työtila on Helsingissä, myös etätyö on mahdollista. Palkka on 3 500 €/kk. Tehtävä edellyttää matkustamista koko Suomen alueella. Työtehtävät voivat satunnaisesti sijoittua viikonloppuihin.

Lähetäthän hakemuksesi, ansioluettelosi ja todistusjäljennöksesi 16.8.2020 mennessä sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://accountor.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=fb306701-272b-4dbf-8c3f-445bc2b9dd33&languageKey=fi-FI

Puhelintiedustelut Avartti-säätiön hallituksen puheenjohtaja Maija-Sisko Kauppilalta ke 5.8.2020 klo 17-19 tai ke 12.8.2020 klo 17-19, puh. 050 560 5252.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa 504/2002 tarkoitettu rikosrekisteriote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Noudatamme Avartti-säätiön toimihenkilöohjesääntöä, joka perustuu työlainsäädäntöön. Lisätietoa ohjelmasta www.avartti.fi

 

Avartti-säätiö on valtakunnallinen nuorisoalan palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea nuorisotyötä sekä nuorten monipuolista harrastamista kansallisesti ja kansainvälisesti kielellisestä, etnisestä tai sosioekonomisesta taustasta, asuinpaikasta tai koulutuksesta riippumatta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan edistämällä kansainvälistä 14–24-vuotiaille suunnattua harrastusohjelmaa The International Award for Young People, suomeksi Avartti. Vuosittain ohjelmaan osallistuu 1,4 miljoona nuorta yli 130 maassa. Ohjelma aloitettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1956 ja se perustuu saksalaisen, tohtori Kurt Hahnin kehittämään elämyspedagogiikkaan. Suomessa Avartti aloitettiin vuonna 1999.

 

Avartti-stiftelsen förverkligar The International Award for Young People -programmet, som i Finland är känt som Avartti

Avartti-stiftelsen förklarar en befattning ledig att sökas som

PROGRAMKOORDINATOR

i ett tillsvidare fortgående arbetsförhållande som börjar 1.10. 2020 eller enligt överenskommelse.

Programkoordinatorns uppgifter är att fullfölja och främja stiftelsens strategi. Till arbetsuppgiften hör speciellt att utveckla, sprida, koordinera och utbilda på riksnivå Avartti-programmet. Till uppgiftern hör även att upprätthålla kontakter med de lokala funktionärerna, ordna evenemang, förverkliga specialprojekt och raportera.

 

Utbildning och kompetens för uppgiften:

Kompetens för uppgiften är lämplig högskolexamen. För att framgångsrikt sköta uppgiften behövs arbetserfarenhet, kännedom om nätverk inom ungdomsarbete och fostring, goda kunskaper i växelverkan och utbildning, bra kunnande om projektarbete, ekonomi-, informations- och digitalkunskap samt färdighet att arbeta både självständigt och i team. I arbetet behövs både skriftliga och muntliga kunskaper i finska, svenska och engelska. Kännedom om Avartti-programmet och därtill hörande verksamhet samt erfarenhet av internationellt ungdomsarbete räknas som en merit.

Avartti-stiftelsens ombudsman och programkoordinatorn utgör ett arbetsteam. Arbetsutrymmena är i Helsingfors, distans arbete är även möjligt. Lönen är 3500 €/månad. Arbetet innebär resor i hela Finland. Arbetsuppgifter förkommer periodvis under veckoslut.

Skicka din ansökan, cv och kopior på betygen senast 16.8.2020 elektroniskt till rekryteringstjänsten

https://accountor.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=fb306701-272b-4dbf-8c3f-445bc2b9dd33&languageKey=fi-FI

Uppgifter per telefon ger stiftelsens ordförande Maija-Sisko Kauppila ons. 5.8. kl. 17-19 eller ons. 12.8. kl. 17-19 tel. 050 560 5252

Den till uppgiften valda bör förete godtagbart läkarintyg över sin hälsa samt förete ett registerutdrag som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn och ung 504/2002 (utdraget får ej vara äldre än 6 månader). För arbetsuppgiften tillämpas en prövotid på sex (6) månader.

I stiftelsen tillämpas Avartti-stiftelsen funktionärsregelemente, som bygger på arbetstidslagen. Närmare uppgifter om programmet finns på www.avartti.fi.

 

Avartti-stiftelsen är en riksomfattande serviceorganisation inom ungdomsarbete, vars uppgift är att främja och stöda ungdomsarbete och ungdomars mångfaldiga hobbyn nationellt och internationellt oberoende av språk, etnisk eller social bakgrund, boningsort eller utbildning. Stiftelsen förverkligar sitt uppdrag genom det internationella fritidsprogrammet som riktar sig till 14-24 åringar The International Award for Young People, i Finland kallat Avartti. I programmet deltar årligen 1,4 miljoner unga i 130 olika länder. Programmet startade i Stor-Brittanien år 1956 och bygger på den tyska doktor Kurt Hahns utveckling av äventyrspedagogik. Avartti programmet inleddes i Finland 1999.