Kestävä kehitys

Avartti ja kestävä kehitys

Säätiö edistää toiminnassaan kestävän kehityksen toimintasuunnitelmansa pohjalta YK:n Agenda 2030 tavoitteita (https://kestavakehitys.fi/agenda-2030). Nuoret ovat osallistuneet säätiön kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatimiseen.

Terveys- ja hyvinvointi

Avartti-ohjelma edistää hyvän yleiskunnon saavuttamista, terveitä elämäntapoja ja aktiivisen liikunnan harrastamista. Ohjelmalla tavoitetaan myös urheilullisen elämäntavan ulkopuolle jääneitä nuoria.

Avartti-ohjelma edistää osallistujien yhteisöllisyyttä sekä ja psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Avartti-ohjelma vahvistaa itsetuntoa ja minäpystyvyyttä, joilla on positiivinen vaikutus nuorten mielenterveyteen.

Säätiö toimii vastuullisesti pitämällä huolta työntekijöistään, vapaaehtois- ja paikallistoimijoistaan sekä toimintaan osallistuvista nuorista.

Hyvä koulutus

Avartti-ohjelmassa nuori kehittää sosiaalisia ja tiedollisia taitojaan sekä käytännön osaamistaan nonformaaleissa oppimisympäristöissä. Oppimismotivaatiota lisätään siten, että oppimisen tavoitteet asetetaan nuoren lähtötason ja mielenkiinnon perusteella eikä opittuja taitoja verrata nuorten kesken. Ohjelmassa otetaan huomioon erilaiset oppijat sekä oppimistyylit ja -paikat.

Avartti-ohjelma ohjaa nuorta tulevaisuuden opiskelu- ja työelämäpolun valinnassa sekä tukee nuoren työllistettävyyttä.

Avartti-ohjelmassa nuoret kehittävät osaamistaan toimimalla tapahtumien suunnittelijoina ja toteuttajina.

Säätiö edistää nuorten ja nuorisoalan toimijoiden osaamista järjestämällä koulutusta ja mentorointia. Nuorten sekä nuorisoalan ammattilaisten ja vapaaehtoisten on mahdollista osallistua kansainvälisen verkoston järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Eriarvoisuuden vähentäminen ja sukupuolten tasa-arvo

Avartin perusperiaatteita ovat kulttuurien moninaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kansainvälisyys. Ohjelma on avoin kaikille. Toiminnassa kunnioitetaan yksilön ihmisarvoa, vakaumusta ja koskemattomuutta. Sukupuolten tasa-arvo on läpileikkaava arvo toiminnassa.

Säätiö noudattaa toiminnassaan yhdenvertaisuussuunnitelmaansa sekä turvallisemman tilan ja antirasismin periaatteita.

Säätiön palvelut ovat avoimia kaikille. Palvelut järjestetään yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti ja ne ovat käyttäjän kannalta saavutettavissa ottaen huomioon esimerkiksi sijaintiin ja esteettömyyteen liittyvät seikat.

Säätiö tekee yhteistyötä yhteisöjen kanssa, jotka työskentelevät kulttuurisesti, sosioekonomisesti tai maantieteellisesti muita heikommassa asemassa olevien nuorten kanssa.

Säätiö järjestää kohdennetusti palveluja nuorille, joilla ei muutoin olisi mahdollista osallistua harrastustoimintaan Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumista palveluihin tuetaan.

Säätiö edistää kulttuurisensitiivisesti eri sukupuolten yhteistyön mahdollisuuksia. Yhteistoiminnalla voidaan purkaa sukupuoleen liittyviä ennakkoluuloja.

Avartti-ohjelman tapahtumien kautta nuorten ja ohjaajien on mahdollista toimia yhdessä moninaisista taustoista tulevien henkilöiden kanssa.

Säätiön viestinnän kautta puretaan ennakkoluuloja tuomalla esille eritaustoista olevien nuorten positiivisia tarinoita ja antamalla näkyvyyttä niille, joiden ääni ei aina kuulu tai toiminta ei näy.

Säätiö osallistuu valtakunnallisiin yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistäviin kampanjoihin. Säätiön toiminnassa kitketään rasismia.

Materiaalia tuotetaan kieliversioina ja selkokielisinä. Aineistot ovat saavutettavuuslainsäädännön mukaiset.

Vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Säätiön hankinnoissa suositaan kestävän kehityksen tuotteita ja kestävää kehitystä edistäviä toimittajia.

Säätiön toimistossa ja tapahtumissa jätteet lajitellaan, pyritään paperittomuuteen ja vältetään kertakäyttömateriaaleja.

Tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti ja taloushallinto verkossa. Kokouksiin ja koulutuksiin voi osallistua verkossa.

Säätiön tapahtumissa suositaan kasvisruokaa ja pyritään minimoimaan hävikkiruoka.

Matkustamisessa suositaan joukkoliikennettä, yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä.

Säätiön välineistö on Avartti-toimijoiden lainattavissa.

Vedenalainen ja maanpäällinen elämä

Avartti-toiminnassa otetaan huomioon jokahenkilön oikeudet ja velvollisuudet.

Säätiö järjestämien seikkailutoiminnan, leirien ja projektien kautta edistetään luonnon ja sen monimuotoisuuden arvostamista.

Avartti-toiminnassa lisätään osallistujien ymmärrystä ympäristönsuojelusta sekä tarjotaan heille mahdollisuuksia toteuttaa ympäristönsuojeluun liittyviä projekteja.

Siirry sisältöön